Oorsprong van het Linge's Zorglandgoed

Al lange tijd heeft Nicoline het ideaal om een kleinschalige woongroep op te zetten op het platteland nabij een kleine woonkern waar naast de vaste bewoners ook zorgvragers uit de omgeving gebruik kunnen maken van diensten van de nieuwe zorgvoorziening. Een idee waar Nicoline jaren geleden al met haar moeder over sprak. Nu zij ervaring heeft opgedaan als manager in een woonzorgcentrum is de tijd aangebroken dit idee om te gaan zetten in de werkelijkheid. Onze ideële visie hebben wij bij de planontwikkeling voorop laten staan.
Onze visie baseert zich op persoonlijke, betaalbare en kwalitatief hoge zorg waarbij het heden, het verleden en de zelfredzaamheid van de zorgvrager een ruime plaats in het wonen en begeleiden krijgen. Het centraal stellen van de zorgvragers wordt hiermee in een ander daglicht geplaatst en richten wij ons op het welzijn en welbevinden van de zorgvragers. Uitgangspunt daarbij is dat onze instelling toegankelijk is voor iedere zorgvrager van de doelgroep waar wij ons op richten en geen financiële drempels kent. Dit organiseren wij door Wlz zorg aan te kunnen bieden waarbij iedere zorgvrager naar draagkracht een eigen bijdrage betaald aan de overheid.
Wij hebben mogelijkheden onderzocht om de agrarische locatie te Rumpt om te vormen naar een nieuw zorglandgoed. In 2006 heeft de huidige eigenaar in afstemming met de gemeente Geldermalsen reeds plannen ontwikkeld om zijn land om te vormen naar een landgoed, echter heeft hij deze plannen niet verder ontwikkeld. Maart 2008 heeft de gemeente Geldermalsen haar eigen Landgoedvisie “Land goed voor landschap” vastgesteld. Een zorglandgoed brengt eigen eisen en randvoorwaarden met zich mee. Om de plannen en ideeën te laten aansluiten op de locatie hebben wij aan B4o Landschapsarchitectuur, Stedenbouw en Recreatieontwikkeling gevraagd een eerste landschappelijke studie te doen naar een zorglandgoed en invulling van deze locatie. Dit is vertaald in een landschapsplan wat ruimte biedt om op een duurzame manier een zorglandgoed landschappelijk in te passen. Hierbij is het belangrijk om het plangebied vanuit een grotere context te benaderen. Het uitgangspunt is om het bestaande landschap als uitgangspunt te nemen, waarbinnen een meerwaarde kan ontstaan voor natuur, de omwonenden en op bescheiden schaal recreatie in het gebied.
Door op een juiste manier om te gaan met de cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke laag en deze te verweven met de nieuwe recreatieve en functionele laag ontstaat er een aantrekkelijk nieuw zorglandgoed binnen de gemeente Geldermalsen.