ANBI aanstelling


Officiële naamstelling:


De naam van de kleinschalige woonvorm is: Stichting Linge’s Zorglandgoed

Inschrijving Kamer van Koophandel:


Het nummer van de kamer van koophandel (KvK) is: 30274931

ANBI code voor fiscale aftrekbaarheid van uw giften aan Stichting Linge's Zorglandgoed:


De ANBI code van Stichting Linge's Zorglandgoed is: 8215.69.429 (RSIN fiscaal nummer)

Giften aan Stichting Linge's Zorglandgoed zijn fiscaal aftrekbaar voor uw jaarlijkse belastingopgaaf. U heeft dan onze ANBI code nodig. Onze ANBI code is te controleren op de website van de belastingdienst via de volgende link: Belastingdienst giften

Contactgegevens:


Initiatiefnemers: Nicoline van Iperen (directeur) en Cor van den Berg (projectmanager) Telefoon nummer: 085-2020120 E-mail: info@lingeszorglandgoed.nl Banknummer.: NL41 RABO 0156 1929 85 t.n.v. Stichting Linge’s Zorglandgoed

Statutaire vestiging en doelstelling:


De statutaire doelstelling is vastgelegd in artikel 2 van de statuten en staat als volgt omschreven: DOEL Artikel 2

 1. De stichting stelt zich ten doel:
  • een veilige en vertrouwde woon- en zorgomgeving te bieden aan geriatrische zorgvragers;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • een omgeving te bieden die zoveel mogelijk aansluit bij de belevingswereld en het verleden van de zorgvragers;
  • de sociale leefomgeving aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de zorgvragers en daarmee een belangrijke rol te laten spelen bij het welzijn en welbevinden van de doelgroep;
  • het inzetten van professionele begeleiding gedurende vierentwintig (24) uur per dag;
  • het gebruik van levensloopbestendige woningen waar zorg voor de zorgvragers toegankelijk is;
  • alle overige wettige middelen die het doel van de stichting bevorderen.
 3. De stichting dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang.
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Linge’s Zorglandgoed is statutair gevestigd aan de Middelweg 30 te Asperen

Raad van Toezicht:


De Stichting heeft een Raad van Toezicht van tenminste 3 en ten hoogste 5 personen. In de statuten van 2009, met statutenwijziging in 2012, zijn de verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Toezicht vastgelegd. De Raad is zodanig samengesteld dat de leden t.o.v. elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting, en welk deelbelang, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Samenstelling van de Raad van Toezicht: Saskia Smeenk, voorzitter; Jean Eigeman, vice voorzitter; en Jan Timmer, secretaris.

Visie en hoofdlijnen actueel beleidsplan:


Onze visie baseert zich op persoonlijke, betaalbare en kwalitatief hoge, groene zorg waarbij het heden, het verleden en de zelfredzaamheid van de zorgvrager een ruime plaats in het wonen en begeleiden krijgt. De zorg en begeleiding is belevingsgericht en volgt de wens en behoefte van de zorgvrager. Het welzijn en welbevinden van de zorgvragers, en hun directe netwerk, is hierbij leidend. We beogen hiermee de volgende 5 effecten:
 • Iedereen midden in de samenleving waarbij groen en dieren meehelpen de verbinding te maken tussen alle doelgroepen en leren leuk maken;
 • Eenvoud, ritme en structuur bieden een veilige woon-, werk-, leer- en recreëer omgeving;
 • We denken vanuit mogelijkheden en zetten deze centraal;
 • Community Care vanuit de oorsprong voeden en stimuleren, iedereen kan meedoen;
 • De basis zal zich organisch blijven ontwikkelen en de gewenste vorm van de omgeving krijgen.


In ons projectplan staan de volgende doelen omschreven:


 • Het doel is om het welzijn en welbevinden van de zorgvragers op een hoog niveau te houden of te brengen;
 • Door gebruik te maken van de groene en gezonde omgeving de mobiliteit zo lang mogelijk in tact te houden en de cognitieve vaardigheid te stimuleren;
 • Door daglicht het waak en slaapritme positief te stimuleren;
 • Onrust te voorkomen door een gezonde en leuke omgeving te geven die afleiding biedt;
 • Zorgkosten zoals medicatie, lichamelijke achteruitgang en complicaties te voorkomen;
 • AWBZ vergoeding zorgkosten in te zetten voor zorgvragers en zorgmedewerkers en weinig overhead en lage management/directie kosten;
 • AWBZ vergoeding huisvesting (NHC) kan na 20 jaar aflossing van de financiering anders ingezet worden of afgebouwd, er is voldoende vermogen opgebouwd in het vastgoed;
 • Medewerkers in de zorg een werkwijze te bieden waarmee ze met plezier en passie het werk in de zorg kunnen en blijven doen.

 • Tijdens de bouwperiode van Linge’s Zorglandgoed zal, met inbreng van de toekomstige medewerkers, het beleidsplan door de initiatiefnemers opgesteld worden. Kort voor het moment van de opname van de eerste zorgvragers zal het beleidsplan toegevoegd worden op onze website.

  Actuele activiteiten


  De activiteiten van Linge’s Zorglandgoed starten vanaf het slaan van de eerste paal voor de bouw. Op dit moment zal de wachtlijst voor het aanmelden van zorgvragers geopend worden. Tevens zullen de samenwerkingsafspraken met directe partners afgesproken worden en werkwijzen vastgelegd. De volgende stap zal de werving en selectie zijn van het zorgpersoneel en management assistent zijn. Tot het moment van het slaan van de eerste paal bestaan de werkzaamheden voor Linge’s Zorglandgoed uit de ontwikkeling van het projectplan en de nodige voorbereidingen treffen voor de uitvoering van de zorg.

  Beloningsstructuur


  De beloningsstructuur van de medewerkers en directie van Linge’s Zorglandgoed zal conform de CAO VVT uitgevoerd gaan worden. De kosten voor de directie functie zijn in de begroting gebaseerd op FWG 65 / FWG 70. Door de Raad van Toezicht zal voor opening van Linge’s Zorglandgoed de trede functie in de loonschaal vastgesteld worden en bepalen op welk moment voor opening de beloning zal starten. De Raad van Toezicht zal jaarlijks een vergoeding van € 1.500,- per jaar gaan ontvangen vanaf opening. Linge’s Zorglandgoed kent geen bijzondere beloningsregelingen anders dan de (jaarlijkse) mogelijkheden van een trede verhoging binnen de functionele loonschaal. Dit geldt ook voor de directie. De vergoeding van de Raad van Toezicht volgt normering van de maximale hoogte van de vrijwilligersvergoeding. Deze beloningsstructuur is conform de uitgangspunten van de initiatiefnemers van Linge’s Zorglandgoed om medewerkers goede faciliteiten en beloning te geven voor het werk dat ze doen en daarbij de kosten van overhead en management laag te houden. Jaarlijks wordt de beloningsstructuur van directie en Raad van Toezicht beschreven in de maatschappelijke verantwoording van de zorg aan het ministerie van VWS.

  Financiële verantwoording


  Vanaf 2009 hebben de initiatiefnemers de voorbereiding van de plannen en de kosten van de ontwikkeling grotendeels uit eigen middelen gefinancierd. Van de provincie Gelderland is in 2010 een initiatiefsubsidie van € 50.000,- ontvangen in het kader Thuisgeven Gelderland. Het Nationaal Groenfonds is vanaf 2011 de financier voor de aankoop van de grond. Voor het vastgoed en overige kosten is een particuliere financiering.